พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เยี่ยมโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.เชียงใหม่

06 มี.ค. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราชษฏรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 บ้านศาลาเมืองน้อย อำเภอปาย ในการนี้ประธานองคมนตรี ได้ประชุม และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งเปิดสอนเมื่อปี 2510 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระราชทรัพย์จัดตั้งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และให้โอวาท รวมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว กับอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับนักเรียนด้วยจากนั้น เดินทางไปยังบ้านไชยา หมู่ 9 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวให้กับราษฏรในพื้นที่ และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน บ้านไชยา เดิมคือบ้านแกน้อย หมู่ 2 เป็นกลุ่มจีนฮ่อ ที่ติดตามครอบครัว ซึ่งเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.) มาตั้งรกราก ต่อมาแยกเป็นหมู่บ้านชื่อว่าบ้านไชยา ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน จำนวน 585 ครอบครัว 2,716 คน ได้สัญชาติไทยแล้ว 1, 397 คน อยู่ในระหว่างพิสูจน์สถานะตัวเอง 1,318 คนพร้อมกันนี้ เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาวให้กับราษฏรบ้านห้วยลึก ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย อำเภอเชียงดาว และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน ราษฏรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ซึ่งขอให้มีการจัดสรรงบประมาณ สร้างอ่างเก็บน้ำไว้สำหรับราษฏรในพื้นที่ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในหน้าแล้งทุกปีสำหรับโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านไชยา หมู่ 9 และบ้านห้วยลึก(บ้านบริวารบ้านแกน้อย) หมู่ที่ 2 มีการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้ราษฏร มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวยอดนิยม