แบก Ost.ใต้เงาตะวัน | ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ | Official MV

10.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง

แบก Ost.ใต้เงาตะวัน ศิลปิน : ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง : พิทยา พูลดาวทอง