Promise Ost.เกมล่าทรชน | อภิชญา จันทร์ทอง | Official MV

25.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องอภิชญา จันทร์ทอง

ทำนอง/เรียบเรียงอภิชญา จันทร์ทอง และ เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน / Yuan Luo และ เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน

New Release CH3 Soundtrack

ทั้งหมด 99 เพลง

เพลง Promise Ost.เกมล่าทรชน ศิลปิน : อภิชญา จันทร์ทอง เนื้อร้อง : อภิชญา จันทร์ทอง ทำนอง : อภิชญา จันทร์ทอง และ เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน เรียบเรียง : Yuan Luo และ เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน