สังคม

'พิธา' ปวดใจชาวภูเก็ตนับร้อยคน ท้องเสียเข้า รพ. - ภูเก็ตเร่งหาสาเหตุที่แน่ชัด

โดย passamon_a

10 มิ.ย. 2566

1.2K views

กรณีที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมาก ทั้งที่ไปรับการรักษาจากสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน และซื้อยากลับไปรับประทานเอง


โดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวกรณีสถานการณ์โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ ทำให้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เกิดอาการท้องเสียหลาย 100 ราย


นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยและภูเก็ตเข้าสู่ฤดูฝน อากาศมีความเย็นและชื้น ทำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรต้า รวมถึงเชื้อแบคทีเรีย เชื้ออีโคไล ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค ซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค


นพ.กู้ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 6-8 มิ.ย. 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รับรายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเข้ารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ เฉลี่ย 50 ราย/วัน โรงพยาบาลเอกชนเฉลี่ย 100 ราย/วัน กระจายหลายกลุ่มอายุ ในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีรายงานพบนักเรียนป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงกระจายในหลายโรงเรียน


จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้าโรงพยาบาลมีอาการ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย และบางรายมีไข้ซึ่งพบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ประวัติอาหารและความเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจน และพบการกระจายของโรคทั้ง 3 อำเภอ


สำหรับในโรงเรียนพบนักเรียนป่วยในพื้นที่ อ.เมือง อ.กะทู้ และอ.ถลาง ประวัติอาหารและความเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ดังต่อไปนี้


1. แจ้งสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ


2. แจ้งสถานศึกษาในพื้นที่ ทุกระดับ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัย ด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ และอาหารค้างมื้อ งดทานอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากถ่ายอุจจาระ หรือสัมผัสสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากตนเองไปสู่ผู้อื่น


กรณีที่ป่วยให้หยุดงาน หยุดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ, ให้มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วยให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย, เน้นมาตรการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และเพิ่มความเข้มข้นความถี่ ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยงในโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อ


3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ การปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัย ด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และอาหารค้างมื้อ งดทานอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังจากถ่ายอุจจาระ หรือสัมผัสสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทั้งจากตนเองไปสู่ผู้อื่น กรณีที่ป่วยให้หยุดงาน หยุดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ


4. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.1 ฝ้าระวังมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ประกอบด้วย ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด และอาหารริมบาทวิถี

4.2 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน

4.3 กำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงาน ในการฆ่าเชื้อด้วยคลอรืนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

4.4 ติดตาม กำกับดูแลระบบประปาของหน่วยงาน และประปาชุมชน ให้มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ 0.5 – 1 ppm. และมีการสุ่มตรวจ เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง


5. ประสานประปาภูมิภาคให้ดำเนินการติดกตาม กำกับดูแลระบบประปาของหน่วยงานและประปาชุมชน ให้มีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือปลายท่อ 0.5 – 1 ppm. และมีสุ่มตรวจ เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง


6. ประเมินและประสานสถานประกอบการที่ผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อและการควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงเน้นย้ำผู้ประกอบการกวดขันเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีของพนักงานในกระบวนการผลิต และควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนส่งน้ำแข็ง เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ


7. ดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อในพื้นที่โดยการเก็บตัวอย่างน้ำ น้ำแข็ง น้ำใช้ อุจจาระ และอาเจียนเพื่อส่งตรวจหาเชื้อก่อโรค (อยู่ระหว่างรอผล)


สำหรับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่รับประทานอาหารแบบสุกๆ ดิบๆ และดื่มน้ำสะอาดที่ได้รับมาตรฐาน


หากเป็นน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน และเครื่องหมาย อย. สำหรับอาหารค้างมื้อควรอุ่นร้อนทุกครั้งก่อนรับประทาน และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและภายหลังขับถ่าย


ทั้งนี้ หากอาการอุจจาระร่วงไม่ดีขึ้น มีอาการถ่ายเป็นน้ำมากขึ้น อาเจียนบ่อย รับประทานอาหารไม่ได้ มีไข้สูง ถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 กรณีป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน 1669


ขณะที่ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ทีมควบคุมโรคกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ออกสอบสวนโรค ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัย ณ สถานที่ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งในเขตตำบลวิชิต และตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อและการควบคุมกระบวนการผลิต พร้อมกวดขันผู้ประกอบการในพื้นที่เกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีของพนักงานในกระบวนการผลิต และควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนส่งน้ำแข็ง เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ


นอกจากนี้ ได้เฝ้าระวังมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด และอาหารริมบาทวิถี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายหรือสัมผัสสิ่งสกปรก


ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) โรคอุจจาระร่วง วางแผนการควบคุมการระบาดร่วมกับกองระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อค้นหานักเรียนที่ป่วยเพิ่มเติม รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำ อาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการก่อโรคเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค


ด้าน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้พูดช่วงหนึ่งของการปราศรัยขอบคุณชาวภูเก็ต ระบุว่า “มาวันนี้รู้สึกปวดใจที่ลูกหลานชาวภูเก็ตเข้าโรงพยาบาลกัน 100 กว่าคน ด้วยโรคอุจจาระร่วง รัฐบาลเก่าอาจจะยังไม่ออกไป แต่ไม่รู้จะเป็นรัฐมนตรีได้หรือเปล่า เรื่องของสาธารณสุขพรรคก้าวไกลไม่ยอมแน่นอนฟันธง


แล้ว ทนายเก่ง (ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ ว่าที่ ส.ส.เขต 1 จังหวัดภูเก็ต) ส.ส.เขตนี้ ก็ได้เริ่มทำงานไปแล้ว เข้าไปตรวจสอบ ไปดูที่โรงเรียน กำลังจะไปดูที่โรงงานน้ำ โรงงานน้ำแข็ง พี่น้องข้าราชการจะไม่ให้โอกาสว่าที่ ส.ส.คนนี้หน่อยเหรอ ขออนุญาตให้เขาไปช่วยทำงานประสานให้ ขอให้เขาได้เข้าไปในโรงพยาบาลช่วยดูแลลูกหลานที่เจ็บป่วย ช่วยกันหาสาเหตุ และช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวภูเก็ต ทำงานเชิงรุกอย่างงี้ ชอบไม่ชอบครับ”


https://youtu.be/wi4XSTKyvaQ

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ภูเก็ต ,ภูเก็ตท้องเสีย

คุณอาจสนใจ

Related News