สังคม

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี’ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบก

โดย petchpawee_k

11 มี.ค. 2566

29 views

เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการฯพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 ประกอบมาตรา 25 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการกองทัพบก และพระราชทาน พระยศเป็น พลตรีหญิง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราชคุณอาจสนใจ