สังคม

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานใบพระบัญชาแต่งตั้งพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

โดย parichat_p

9 มี.ค. 2565

40 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานใบพระบัญชาแต่งตั้ง พระสังฆาธิการ เป็นเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง


วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการประทานใบพระบัญชาแต่งตั้งพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าอาวาส พระอารามหลวง จำนวน 14 รูป จากการประชุมครั้งที่ 4/2565


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง จากการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จำนวน 14 รูป และในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 จำนวน 2 รูป


ในการนี้ ได้ประทานสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า " หากว่าท่านทั้งหลายสามารถทำหน้าที่บังคับบัญชาการต่าง ๆ โดยยึดถือพระธรรมวินัย ตลอดจนกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ และประกาศ ซึ่งจัดเป็น "ธรรมะ"


สำหรับ "พระสังฆาธิการ" เป็นหลัก ไม่นำคติใดๆ เข้าเจือปนแล้ว ก็ขอให้เบาใจ สบายใจ และวางใจว่า ความเจริญรุ่งเรืองในพระบวรพุทธศาสนา ทั้งสำหรับตัวท่านเอง และสำหรับหมู่คณะ ย่อมเป็นที่หวังได้อย่างแน่แท้ "

คุณอาจสนใจ

Related News