สังคม

คนวัยเก๋าปลื้มปริ่ม เรียนจบรับปริญญาชีวิต หลักสูตรการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น

โดย taweelap_b

19 มี.ค. 2566

408 views

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เดินทางมามอบใบปริญญาชีวิต พร้อมกล่าวให้โอวาทให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


ทั้งนี้ นายวันชัย นารีรักษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ย.56 ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยเป็นการเรียนภาคทฤษฎี 2 ปี และภาคทำภูมิปัญญาศึกษา 6 เดือน โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น โดยการเรียนการสอนสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือ ให้ความรู้ และดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน


ที่ว่า “สุขภาพดี มีภูมิปัญญา พร้อมจิตอาสาพัฒนาสังคม” นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5- 7 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตร คือ มาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทำแบบทดสอบรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และทำภูมิปัญญาศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จึงได้จัดพิธีมอบปริญญาชีวิต ผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5 - 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติพี่น้องและผู้ร่วมงาน


ด้าน นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่าน ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ฟังจากการรายงานของท่านนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ทำให้ทราบว่า เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นนั้น ได้ให้ความสำคัญ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการเรียนการสอนด้านสุขภาพเป็นความรู้ที่สามารถนำไปดูแลตนเองและบุคคลอื่นได้ สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น รุ่นที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2563 ถึง 2565 จำนวน 77 คน โดยใช้เวลาศึกษาหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในตัวเอง และมีคุณค่าต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การศึกษาหลักสูตรการดูแลสุขภาพนี้เป็นการวางรากฐานที่ดี เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ สังคม สามารถนำไปช่วยเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ มีความสุขกายและสุขใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์สามารถทำหน้าที่ให้เกิดความมั่นคงและความก้าวหน้าต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ ต่อไป.

แท็กที่เกี่ยวข้อง  

คุณอาจสนใจ