สังคม

ทบ.แจ้ง นศ.ทหาร ชั้นปีที่ 3-5กำหนดการเข้าฝึก-กิจกรรม หลังจากโควิดเป็นโรคประจำถิ่น

โดย kanyapak_w

31 พ.ค. 2565

296 views

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า ตามที่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 กองทัพบกได้ประกาศเลื่อนฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2564 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ ในช่วงนั้นและในปัจจุบันสถานการณ์ของโควิดฯ ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้ประกาศเตรียมปรับโควิดฯ เป็นโรคประจำถิ่น ใน 1 กรกฎาคม 2565 ตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประกอบกับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา สถานศึกษาต่างๆได้เปิดการเรียนการสอน และภาคส่วนต่างๆ ได้เริ่มประกอบการเกือบแล้วเข้าสู่ภาวะปกติดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ได้มีความพร้อมสำหรับการเป็นกำลังพลสำรองและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาวิชาทหาร สอดรับกับการปรับเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นของโควิดฯกองทัพบก จึงได้พิจารณาหลักสูตรการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2565 ในรูปแบบ “กิจกรรมการเรียนรู้ ทดแทนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร”โดยมีการปรับลดจำนวนวันที่ เข้าร่วมการฝึก ลดจำนวนและหมุนเวียนนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกแบบกระจายพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันตนเอง แบบครอบจักรวาล ไม่แออัด มีการป้องกันตนเองตามมาตรการสาธารณสุข คือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วม “กิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม” เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสำหรับเป็นกำลังพลสำรองระดับผู้บังคับหมู่ จำนวน 2 วัน แบบไม่พักแรม (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ที่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือในพื้นที่หน่วยทหารประจำจังหวัด โดยในพื้นที่ส่วนกลางจะฝึก ณ พื้นที่หน่วยทหาร กทม.และปริมณฑลทั้งนี้ในส่วนภูมิภาค นศท. สามารถเลือกพื้นที่ฝึกได้ตามความจำเป็น ภายใต้การประสานกับหน่วยฝึก นศท.ที่ตนเองเคยเข้ารับการศึกษาอยู่โดยไม่จำเป็นต้องเป็นตามภูมิลำเนาทหารสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4-5 ได้จัดการฝึกเป็นส่วนรวม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี แต่ได้ลดจำนวนวันในการฝึกลงโดย นศท. ชายทำการฝึก 5 วัน ส่วน นศท.หญิงทำการฝึก 3 วัน ภายใต้หลักสูตรและมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมกองทัพบกได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและการจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ให้พร้อมต่อการฝึก ควบคู่กับการเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความสามัคคี และเสียสละ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้นักศึกษาวิชาทหารมีความทักษะด้านการทหาร มีความพร้อมในการเป็นกำลังสำรองของชาติต่อไปทั้งนี้ขอให้ นักศึกษาวิชาทหาร ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลในการปฏิบัติกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ตนสังกัด หรือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร02-2211733-4 หรือ https://www.tdc.mi.th/index.html เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทดแทนการฝึกภาคสนามได้อย่างเหมาะสม

แท็กที่เกี่ยวข้อง  เขาชนไก่ ,ทหาร ,ฝึกรด

คุณอาจสนใจ

Related News