พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมงานปิดภาคเรียนและทรงเปิดป้าย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา มูลนิธิชัยพัฒนา

โดย panwilai_c

5 มี.ค. 2565

56 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานปิดภาคเรียนประจำปี 2564 และทรงเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐมวันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 42 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทรงร่วมงานปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 โอกาสนี้ นางปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวเป็นนักเรียนจากนั้น พระราชทานเกียรติบัตรแก่ครูอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ปีการศึกษา 2564 และพระราชทานพระราชานุญาต ให้ผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา กราบถวายบังคมลาพร้อมกันนี้ ทรงเปิดป้าย "โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) " ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมกิจการโรงเรียน ที่นางทัศนีย์ ไผทฉันท์ ร่วมกับ บริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินกิจการโรงเรียนต่อเนื่อง โดยโอนเป็นชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อปี 2562 พร้อมกับพระราชทานชื่อโรงเรียน ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2 พัน 201 คนทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆ อาทิ ห้องเรียน โรงอาหาร แผนจัดสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมกับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน อาทิ การติดตั้งระบบ Wi-Fi และระบบเครือข่ายภายใน เพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet ,การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์, การเจาะบ่อน้ำบาดาล และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ควบคู่กับการเรียนรูปแบบ Onsite และ Online ตามสถานการณ์การระบาดของโรค ยกเว้นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่จัดการสอนรูปแบบ Online อย่างเดียวส่วนในปีการศึกษา 2565 มีแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้มากขึ้น ด้านนักเรียน ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การคัดลายมือ การคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งการฝึกระเบียบวินัย และการมีมารยาท ตามนโยบายการเรียนการสอน ของอาจารย์ทัศนีย์ ที่วางแนวทางไว้

Related News