สังคม

โพล 1 ปี ‘ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’ คะแนนพอใจลดทุกรายการ เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรก

โดย chutikan_o

4 มิ.ย. 2566

300 views

‘นิด้าโพล’ เผย ผลสำรวจ 1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ คะแนนผลงานลดทุกรายการ เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรก พบสัดส่วนไม่พอใจเพิ่มสูงขึ้น ขณะคะแนนพอใจลดลง


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ”


ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง
จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ

- ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 14.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- และร้อยละ 4.55 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

2. การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย

- ร้อยละ 44.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 12.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- และร้อยละ 1.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม.

- ร้อยละ 43.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 15.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 9.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- และร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่ดีเลย

4. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม.

- ร้อยละ 41.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 18.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 10.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- และร้อยละ 8.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

5. การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า

- ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 14.30 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- และร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

6. การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย

- ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 11.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- และร้อยละ 5.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

7. การสนับสนุนการกีฬา

- ร้อยละ 42.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 12.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- และร้อยละ 8.15 ระบุว่า ไม่ดีเลย

8. การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย

- ร้อยละ 48.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 19.70 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 17.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 12.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- และร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

9. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

- ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- ร้อยละ 15.70 ระบุว่า ไม่ค่อยดี และ

- ร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย

10. การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม.

- ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- และร้อยละ13.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย

11. การจัดระเบียบการชุมนุม

- ร้อยละ 40.55 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- และร้อยละ 11.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

12. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ

- ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- และร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย

13. การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

- ร้อยละ 36.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 20.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 16.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- ร้อยละ 15.05 ระบุว่า ดีมาก และ

- ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

14. การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข

- ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 20.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 14.45 ระบุว่า ดีมาก

- ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- และร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

15. การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน

- ร้อยละ 40.30 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 27.10 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 13.85 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ดีมาก และ

- ร้อยละ 8.35 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

16. การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด

- ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- รองลงมา ร้อยละ 26.85 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- ร้อยละ 10.30 ระบุว่า ดีมาก

- และร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

17. การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง

- ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

- รองลงมา ร้อยละ 27.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

- ร้อยละ 19.55 ระบุว่า ไม่ดีเลย

- ร้อยละ 12.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

- และร้อยละ 5.45 ระบุว่า ดีมาก

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า

- ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

- รองลงมา ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน

- ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร

- และร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับผลสำรวจ ครบ 6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2565 พบว่าผลงานทั้ง 17 รายการ จากการสำรวจครบ 1ปี มีผลสำรวจที่ระบุว่า ดีมาก ลดลงทุกรายการ ขณะที่ผลสำรวจ ที่ระบุว่า ไม่ดีเลย และ ไม่ค่อยดี เพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการเช่นกัน

ส่วนคะแนนความพึงพอใจ เมื่อเทียบกับผลสำรวจ ครบ 6 เดือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2565 พบว่าลดลงเช่นกัน โดยผลสำรวจที่ระบุว่าพอใจมาก กรณีครบ 1 ปี มี 27.75% ซึ่งลดลงจากผลสำรวจ กรณีครบ 6 เดือน ที่มีผลสำรวจถึง 38.93%

เช่นเดียวกับผลสำรวจที่ระบุว่าไม่พอใจเลย พบว่ากรณีครบ 1 ปี มี 10.00% มากกว่า กรณีครบ 6 เดือน ที่มีผลสำรวจ 7.93%

ขณะที่ ผลสำรวจที่ระบุว่าไม่ค่อยพอใจ พบว่ากรณี ครบ 1 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 14.80% จาก กรณีครบ 6 เดือน ที่มีผลสำรวจ 10.54%

คุณอาจสนใจ

Related News