สังคม

โควิด-19 แชมป์สิทธิบัตรทองผู้ป่วยในสูงสุด ส่วนผู้ป่วยนอก ความดันสูง-เบาหวาน

โดย chutikan_o

23 พ.ค. 2565

42 views

10 อันดับ โรคที่ผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการสูงสุด ปีงบประมาณ 2564 โรคความดันโลหิตสูง เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกมากที่สุด 25.47 ล้านครั้ง จากทั้งหมด 161.71 ล้านครั้ง ขณะที่โควิด-19 เข้ารับบริการผู้ป่วยในสูงสุด 2.68 แสนครั้ง จาก 5.75 ล้านครั้ง

พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง สปสช.ได้แยกงบประมาณบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น โดยในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2564 จัดสรรที่จำนวน 177.20 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 3,719.23 บาทต่อคน ในจำนวนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ทั้งบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยกำหนดเป็นงบบริการผู้ป่วยนอกจำนวน 1,280.01 บาทต่อคน และงบบริการผู้ป่วยในจำนวน 1,440.03 บาทต่อคน สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง 47.64 ล้านคน

รายงานผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 พบว่าการรับบริการผู้ป่วยนอก จาก 111.95 ล้านครั้งในปีงบประมาณ 2546 เพิ่มเป็น 161.71 ล้านครั้ง คิดเป็นอัตราเฉลี่ยจาก 2.45 เพิ่มเป็น 3.437 ครั้งต่อคนต่อปี ส่วนการรับบริการผู้ป่วยในจาก 4.30 ล้านครั้ง ในปีงบประมาณ 2546 เพิ่มเป็น 5.75 ล้านครั้ง คิดเป็นอัตราเฉลี่ยจาก 0.094 เป็น 0.122 ครั้งต่อคนต่อปี

พญ.ลลิตยา กล่าวว่า จากข้อมูลการรับบริการดังกล่าว พบว่าในจำนวนการรับบริการผู้ป่วยนอก 161.71 ล้านครั้ง โรคหรือกลุ่มโรคที่เข้ารับบริการมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีการรับบริการสูงสุด จำนวน 25.47 ล้านครั้ง รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน จำนวน 13.84 ล้านครั้ง ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของไลโปโปรตีนและภาวะไขมันในเลือดอื่นหรือไขมันในเลือดผิดปกติ จำนวน 11.24 ล้านครั้ง โรคไตวายเรื้อรัง จำนวน 5.47 ล้านครั้ง เยื่อจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลันหรือโรคหวัด จำนวน 5.13 ล้านครั้ง ความผิดปกติแบบอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน ปวดกล้ามเนื้อ จำนวน 4.16 ล้านครั้ง โรคกระเพาะอาหาร จำนวน 3.21 ล้านครั้ง ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกอื่น จำนวน 2.73 ล้านครั้ง โรคฟันผุ จำนวน 2.72 ล้านครั้ง และเวียนศีรษะ วิงเวียน จำนวน 2.20 ล้านครั้ง

ส่วนการรับบริการผู้ป่วยใน จำนวน 5.75 ล้านครั้ง โรคหรือกลุ่มโรคที่เข้ารักษาโดยนอนในโรงพยาบาลระบบบัตรทองสูงสุด 10 อันดับแรก คือ ภาวะต้องการมาตรการป้องกันโรคโดยการแยกกักตัวและรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับบริการมากที่สุด จำนวน 2.68 แสนครั้ง รองลงมา ได้แก่ ปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไวรัส จำนวน 2.28 แสนครั้ง ทารกปกติที่คลอดในโรงพยาบาล จำนวน 2.25 แสนครั้ง กระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบจากการติดเชื้อ และจากสาเหตุที่ไม่ระบุ จำนวน 1.92 แสนครั้ง โรคปอดบวมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ จำนวน 1.45 แสนครั้ง โรคไตวายเรื้อรัง จำนวน 1.21 แสนครั้ง มารดาคลอดธรรมชาติ (ครรภ์เดี่ยว) จำนวน 1.08 แสนครั้ง ภาวะหัวใจล้มเหลว จำนวน 1.08 แสนครั้ง โรคธาลัสซีเมีย จำนวน 1.03 แสนครั้ง และการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ จำนวน 9.76 หมื่นครั้ง

พญ.ลลิตยา กล่าวต่อว่า จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่เข้ารับบริการเท่านั้น ซึ่งกองทุนบัตรทองได้ดูแลให้ประชาชนผู้มีสิทธิทั่วประเทศเข้าถึงการรักษาได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ขณะเดียวกันข้อมูลที่ปรากฏนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ในการใช้เป็นฐานข้อมูลที่นำไปสู่การวางแผนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเหล่านี้ มุ่งลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดี และลดภาระค่ารักษาพยาบาลของประเทศในอนาคตต่อไป

ดูรายงานผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1.เว็บไซต์ สปสช. : https://www.nhso.go.th/operating_results/50

2.YouTube : https://youtu.be/rXntM7S38ao

3.E-book : https://media.nhso.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/162_NHSO-Annual-Report-2021/NHSO-Annual-Report-2021/#page=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

คุณอาจสนใจ

Related News