สังคม

เร่งสอบตำแหน่ง ส.ต.ท.หญิง มีชื่อเป็น กมธ.ระดับบิ๊ก และหนังสือขอตัวทหารรับใช้

โดย panwilai_c

3 ก.ย. 2565

66 views

ความคืบหน้าการตรวจสอบการแต่งตั้งส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ บัวแย้ม และส.ต.ปัทมา ศิริรัตน์ เข้ารับราชการ และการทำเรื่องขอตัวไปช่วยราชการ จนถึงการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการต่างๆ ของวุฒิสภา ก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามอย่างมาก ถึงความล่าช้าและความชัดเจนในการชี้แจงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยล่าสุดมีการเปิดเผยหนังสือขอ ตัวส.ต.หญิงปัทมา มาร่วมเป็นคณะทำงานในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ก่อนจะไปเป็นคนรับใช้ส่วนตัวของส.ต.ท.หญิงกรศศิร์สำเนาหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อขออนุมัติบุคคลเพื่อมาช่วยราชการ ใน คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา โดยระบุว่า ตามที่ ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่10 กันยายน 2562 ได้มีมติตั้งคณะกรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและ เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุม วุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ78วรรคสอง (23) โดยมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรื่องใดๆ เกี่ยวกับกลไกกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป ประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ "สิบตรีหญิง ปัทมา ศิริรัตน์" เสมียน กองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มาช่วยราชการในคณะกรรมาธิการฯดังกล่าว จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และลงนามโดย พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาโดยพบว่าในคณะกรรมาธิการชุดนี้ มีชื่อ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำกรรมาธิการด้วย และหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานวุฒิสภา คุณพรเพชร วิชิตชลชัย สั่งการให้คณะกรรมการจริยธรรม ตรวจสอบกรณีของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ที่ไปมีตำแหน่งในคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ของวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วง คสช. ว่า อยู่ในคณะใดบ้าง มีหน้าที่อย่างไร และใครเป็นผู้เสนอชื่อนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบ เบื้องต้น พบว่าในส่วนของวุฒิสภา ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ มีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการ 2 คณะ คือ ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา แต่งตั้งเมื่อ 24 ก.ย. 2562 โดยมีพลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน กับตำแหน่ง นักวิชาการประจำกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา แต่งตั้งเมื่อ 3 ตุลาคม 2562 มีพลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิต เป็นประธาน : ซึ่งตำแหน่งนี้ ได้รับเงินเดือนขณะที่ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เบื้องต้นพบว่า ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ เคยมีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการ 2 คณะ เช่นกันคือ ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 25 มกราคม 2561 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ ใช้คำนำหน้าในหนังสือแต่งตั้งตอนนั้น ว่า นางสาว ไม่ได้ใช้ยศตำรวจ นำหน้าชื่อ แต่อย่างใดส่วนอีกตำแหน่ง คือ เลขานุการประจำกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพบว่า เป็นข้อมูลจากรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2557-2562โดยคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา จะนัดเรียกตรวจสอบเอกสาร หลักฐานทั้งหมดอีกครั้ง ในการประชุม วันที่ 5 กันยายนนี้

คุณอาจสนใจ

Related News