พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โดย panisa_p

3 พ.ค. 2566

455 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2566    

- ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระนาม ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน และพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์

- กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงรับการถวายความเคารพ จากแถวนักเรียนนายร้อย ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

- สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงงานทางสัตวแพทย์ เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับสัตว์เลี้ยง จากศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ และของประชาชน จ.นครราชสีมา

- องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- มูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน แก่เกษตรกร และราษฎร ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

- สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ชุด กรมหลวงนราธิวาสราชสดุดี วันนี้เสนอตอน พระกัลยาณมิตราจารย์

- สำนักพระราชวัง แจ้งการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันฉัตรมงคล