พระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

โดย panisa_p

15 ก.พ. 2566

81 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566    

ในหลวงมีพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่จังหวัดเชียงราย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือชาวตุรกี ที่ประสบเหตุภัยแผ่นดินไหว ในสาธารณรัฐตรุกี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล ธรรมจักรสีเขียว ปี 65

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 11