พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี

โดย panisa_p

1 พ.ย. 2565

55 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี


วันนี้ เวลา 13.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 เพื่อทำนุบำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม หรือ วัดทุ่งแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2431 เดิมชื่อ วัดมณีธุดงค์สงฆ์มูลิกาวาส เนื่องจากที่ตั้งวัดเคยเป็นบริเวณที่พระอาจารย์แย้ม วัดโมลีโลก หรือ วัดท้ายตลาด ได้ธุดงค์มาพัก ชาวบ้านเลื่อมใสจึงสร้างศาลาถวายเป็นที่พัก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี 2434 ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปเมืองอุทัยธานี จึงประทานชื่อใหม่ว่า วัดทุ่งแก้ว ตามที่ประชาชนนิยมเรียก


ในปี 2478 เกิดเพลิงไหม้ตลาดสะแกกรังครั้งใหญ่ จำเป็นต้องจัดผังเมืองใหม่ เพื่อสร้างตลาดและที่อยู่อาศัย จึงรวมวัดขวิดเข้ากับวัดทุ่งแก้ว และในปี 2481 สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์ในขณะนั้น ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม" คำว่า มณี แปลว่า แก้ว หมายถึงวัดทุ่งแก้ว กปิฎ แปลว่า มะขวิด หมายถึง วัดขวิด ซึ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เป็นแหล่งรวมการศึกษา ที่เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ปัจจุบันมีพระครูอุปกิตปริยัติโสภณ สุข สุมังคโล เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา 20 รูปสามเณร 16 รูป