พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม จ.สิงห์บุรี

โดย panisa_p

28 ต.ค. 2565

19 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี


วันนี้ เวลา 14.28 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปวัดกฤษณเวฬุ พุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสิรินธร และพุทธศาสนิกชน จัดขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัย ไปใช้ในการดำเนินกิจการของวัดฯ และเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน


วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากมีเจดีย์เก่าทรงระฆังคว่ำ ปรากฎเป็นหลักฐาน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ ในปกครองธรรมยุต ไปอยู่ประจำ และสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2480 ต่อมาในปี 2538 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ประทานชื่อวัดใหม่ว่า "วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม"


ส่วนชื่อเดิม วัดไผ่ดำ ได้ตั้งตามชื่อหมู่บ้าน และในพื้นที่ที่มีป่าไผ่ดำ นอกจากนี้ ทางวัดฯ ยังสนับสนุนการศึกษา เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา มีพระครูประพัฒนศีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุ 8 รูป สามเณร 116 รูป


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสมุด "กฤษณเวฬุ" ทอดพระเนตรความคืบหน้า การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน มีสามเณรนักเรียน 116 รูป โรงเรียนจัดการเรียนการสอน แบบ PHAIDAM (ไผ่ดำ ) MODEL ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ กล้าเผชิญปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติและรอบคอบ ทั้งเป็นผู้มีไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญาเป็นพื้นฐาน


ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้นำ เรื่อง Nudge (นัค) Education หรือ ทฤษฎีการสะกิดพฤติกรรม มาบูรณาการร่วมกับ สุ จิ ปุ ลิ หัวใจของนักปราชญ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียน ให้เข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เริ่มจาก สุ สุตะ คือการฟัง , จิ จิตตะ คือ การคิด , ปุฉา คือ การตั้งคำถาม และลิ ลิขิต คือการเขียน อาทิ การจัดทำมุมหนังสือใกล้มือ โดยนำหนังสือประเภทต่าง ๆ มาจัดวางเรียงนอกห้องสมุด , ทำสถิติ หนังสือที่นิยมอ่านไว้ ในเว็บไซต์โรงเรียน , ติดคิวอาร์โค้ด ให้สามารถสแกนในโทรศัพท์ ฟังคลิปเสียงหนังสือ และสื่อความรู้ต่าง ๆ , บอร์ดเกม Power of Thinking ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดของสามเณร


โดยการตั้งคำถามและมีการประเมินวิธีคิด และกิจกรรมโต๊ะอัจฉริยะ กับกระดานสะกิดใจ เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการเขียน เพราะในปัจจุบันสื่อโซเชี่ยล เข้ามามีบทบาท ทำให้ทักษะการเขียนของผู้เรียน ลดลงกว่าเดิม เมื่อนำนวัตกรรม เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน จะทำให้เกิดการเรียนรู้รอบด้าน


ทางโรงเรียน ได้ปรับบริบทให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของสามเณรนักเรียน ขณะที่หลักสูตรแผนกนักธรรม-บาลี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และชั้นบาลีไวยากรณ์ โดยมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษา และมูลนิธิสิรินธร ได้สนับสนุนการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณร เพื่อให้เติบโตอย่างสมวัย เช่นจัดทำโครงการ เณรน้อยเติบโตอย่างสมวัย และโครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุงอีกด้วย