พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

โดย panisa_p

27 ต.ค. 2565

25 views

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก


วันนี้ เวลา 15.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระพุทธชินราช วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช 1900 โดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท


ต่อมาปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปะอันทรงคุณค่า ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญของชาติ ที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดในประเทศไทย ด้วยเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศิลป์ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 2.85 เมตร สูง 3.72 เมตร


ภายในวัด ยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญ อาทิ พระปรางค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ , พระเสสันตปฏิมากร หรือ หลวงพ่อเหลือ พระพุทธรูปหล่อจากเศษทองสัมฤทธิ์ ที่สร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดามาหล่อ , พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน ภายในประดิษฐานหีบปิดทอง (สมมุติ) บรรจุพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นการจำลองสังเวชนียสถาน


คาดว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช ที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ทรงคุณค่า จากผู้มีจิตศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งที่กรมศิลปากรขุดพบ ปัจจุบันมีพระสุธรรมมุณี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ และสามเณร รวม 215 รูป


ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมและมีพระปฏิสันถารกับราษฎร ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ เป็นจำนวนมาก แม้อากาศจะร้อนอบอ้าว จึงมีรับสั่งให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นำน้ำดื่มพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรอย่างทั่วถึง สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎร ซึ่งต่างเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้องไปทั่ว

Related News