พระราชสำนัก

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565

โดย chiwatthanai_t

19 ต.ค. 2565

18 views

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ เวลา 14.24 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำปัจจัยสมทบในการสร้างศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัด อาทิ ศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วิหารบูรพาจารย์ รวมทั้งบูรณปฏิสังขรวัด และอุโบสถ


วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ เดิมชื่อว่า วัดทุ่งเฉนียง สร้างขึ้นเมื่อปี 2337 โดยเจ้าเมืองวิเชียร กับเจ้าเมืองศรีเทพ และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดซับน้อยพัฒนา" และ "วัดซับอุดมมงคลธรรม" ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมากลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งมีการปฏิสังขรณ์ ภายใต้การอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม


และเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เจริญพระชันษา 60 ปี ในปี 2560 สมเด็จพระพุฒาจารย์ และพระภาวนามังคลาจารย์ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้ถวายวัดแห่งนี้เป็นพระกุศล โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ประทานชื่อใหม่ว่า "วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ" และทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ และสามเณร 25 รูป


ภายในวัดมีเสนาสนะสำคัญ อาทิ วิหารพระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ขนาด 69 เมตร นอกจากนี้ ยังดำเนินการสร้าง พระพุทธวัชรเทพมงคลญาณวิจิตรพุทธกาล ขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร , พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร ขนาดความสูง 16 เมตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา