พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไชโยวรวิหาร

โดย panwilai_c

15 ต.ค. 2565

39 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 22 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้โครงการเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี วันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เชิญไปทอดถวาย เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถ อายุกว่า 127 ปี ซึ่งชำรุดทรุดโทรม และกำลังเลือนหายไปตามกาลเวลาในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไชโยวรวิหาร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2465วัดไชโยวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สันนิษฐานว่า สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ตั้งอยู่กลางแจ้ง เรียกว่า "หลวงพ่อโต" และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ ทั้งพระอาราม และสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทดแทนองค์เดิม ที่พังทลายลงระหว่างบูรณปฏิสังขรณ์ โดยพระราชทานนามว่า "พระมหาพุทธพิมพ์" ปัจจุบันมี พระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ วุฑฒิโก) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 17 รูป สามเณร 2 รูปเวลา 18 นาฬิกา 15 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกอุดม โพพี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สิริอายุ 87 ปีพลเอกอุดม โพพี เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2477 เป็นบุตรของนายหรั่ง กับนางมอญ โพพี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมนายร้อย รุ่นที่ 13 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 6 และระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัย Colorado State University สหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการครั้งแรก ตำแหน่งประจำกรมทหารช่าง จังหวัดราชบุรีเมื่อปี 2502ต่อมาปรับย้ายเป็นอาจารย์ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความเจริญในหน้าที่การงาน ในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อมา ปรับย้ายไปประจำสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นราชองครักษ์พิเศษ กรมราชองครักษ์นอกจากนี้ยังได้รับการมอบหมายหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมก่อสร้างอาคาร "สมเด็จย่า" โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า , เป็นหัวหน้าวิศวกรอำนวยการ และควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ เขาชะโงก จังหวัดนครนายก รวมทั้งเป็นผู้เขียนและจัดทำหนังสือ ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และอุทิศตนเพื่อสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดยตลอด ด้านครอบครัว สมรสกับนางจริยา โพพี มีบุตร 3 คน