พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานโล่เกียรติคุณ แก่ คกก.อิสลาม และ รร.เอกชน สอนศาสนาภาคใต้ ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 62-64

โดย chiwatthanai_t

10 ต.ค. 2565

45 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานโล่เกียรติคุณ แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562 ถึง 2564


วานนี้เวลา 19 นาฬิกา 9 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 ถึง 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 95 ราย


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จัดทำโครงการคัดเลือก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2524 เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่


จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2562 ถึง 2564 จำนวน 97 ราย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ปี 2504 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ และสื่อการเรียนการสอน และถือเป็นภารกิจสำคัญ ในการสนองพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลาม ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดการศึกษา และนักเรียนมีความประพฤติดี โดยคัดเลือก สถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รับรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น


โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต้ ความว่า " การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะความรู้และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญของบุคคล และความวัฒนาผาสุกของสังคมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่แนะนำส่งเสริมอิสลามิกชน ให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชน ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจยินดี เพราะผลงานที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วนี้ ไม่เพียงอำนวยประโยชน์แก่บุคคลแต่ละคนเท่านั้น


หากยังเป็นการสังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญมั่นคงด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ถือเกียรติภูมิและความสำเร็จทั้งนี้ เป็นกำลังใจที่จะร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บังเกิดผล เป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขออำนวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขสวัสดี และความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการทั่วกัน"


จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่ม พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีราษฎรจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยความปลื้มปีติ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุง และสืบสานทุกศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเท่าเทียม


และเมื่อเวลา 20 นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ

Related News