พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสขึ้นครองราชย์

โดย parichat_p

1 ต.ค. 2565

17 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร และข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ความว่า


"ฝ่าพระบาท ในยามที่เรายังคงรำลึกถึง พระราชกรณียกิจอันสูงส่ง ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หม่อมฉัน ในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง ในโอกาสที่ฝ่าพระบาท เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ฝ่าพระบาท ทรงเป็นที่ชื่นชม จากนานาประเทศในโลก ด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ทรงเป็นผู้นำ ด้วยพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่าง อีกทั้งทรงมีบทบาทสำคัญตลอดมา ในการปลูกฝัง เสริมสร้างความสำนึก ในสิ่งที่เป็นปัจจัยความผาสุก ของมนุษยชาติ โครงการในพระราชดำริ ที่โดดเด่นของฝ่าพระบาท อันเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัด ได้แก่ มูลนิธิเดอะพรินส์ทรัสต์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นจำนวนนับล้านคน และพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประการหนึ่งที่ฝ่าพระบาท และหม่อมฉัน ต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าจากพระบรมราชบุพการี อันเป็นเหมือนดวงประทีปนำทาง ด้วยการสืบสานพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ ด้วยเหตุฉะนี้ เราจึงต่างได้ตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นว่า จะสืบสานและรักษาไว้ซึ่งมรดกนี้


หม่อมฉันยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นประจักษ์ชัดว่า ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ต่างได้ดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่อกัน ให้แน่นแฟ้นเสมอมา ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองเท่านั้น แต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองด้วย ประชาชนชาวไทย ยังคงรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาท เมื่อปีพุทธศักราช 2531 ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ มกุฎราชกุมาร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ หม่อมฉัน และประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรชัยมงคล ให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรือง เปี่ยมด้วยพระบารมี ยิ่งยืนนาน "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี ด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวจีน สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ที่หยั่งรากลึก ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณีในจิตใจของชนชาติ เราทั้งสอง ย่อมเป็นพื้นฐานอันมั่นคงให้มิตรภาพระหว่างเรามานับแต่โบราณกาล และเป็นสิ่งให้เราร่วมยืนหยัด ฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ แม้ในช่วงความท้าทายและความผันผวนในโลก


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันและการสนับสนุนเกื้อกูลกัน ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน จะยังคง สร้างเสริมความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วน ของทั้งสองฝ่ายในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นการค้า การท่องเที่ยว และการสาธารณสุข ให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"

​​
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว