พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานประชุม คกก.บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2565

โดย chiwatthanai_t

20 ก.ย. 2565

29 views

องคมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2565


วันนี้ ที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี โดยปีงบประมาณ 2565-2570 มูลนิธิโครงการหลวง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ปัจจุบันชุมชนได้รับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ทั้งเส้นทางขนส่งผลผลิต การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชน การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หินหลวงน้อย การก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินการจัดระเบียบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ 126,000 ไร่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2566 จะดำเนินกิจกรรม "โครงการสวมหมวกให้ดอย" เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งในปี 2565 มีการดำเนินโครงการสวมหมวกให้ดอยในพื้นที่ 37 แห่ง จำนวนกว่า 1,700 ไร่ และได้คัดเลือกพื้นที่ 4 แห่ง


ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า , ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นกรณีศึกษา พร้อมมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นำชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างการเรียนรู้งานหัตถกรรมผ่านวิถีชีวิตชุมชน ในศูนย์นำร่องคือ ศูนย์ฯ ขุนแปะ และวัดจันทร์ และเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมบนพื้นที่สูง


นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้วางเป้าหมายการพัฒนา เป็นสถาบันการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เป็นจุดเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ขยายองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ