พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ โปรดให้ เชิญทุนการศึกษา-เงินสนับสนุน จากโครงการซแรย์ อทิตยา มอบแก่นักเรียน

โดย panwilai_c

1 ก.ย. 2565

23 views

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ โปรดให้ เชิญทุนการศึกษา-เงินสนับสนุน จากโครงการซแรย์ อทิตยา มอบแก่นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้อำนวยการโครงการเกษตรอทิตยาทร เชิญทุนการศึกษา เงินสนับสนุน และสิ่งของประทานจากโครงการซแรย์ อทิตยา ไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ ที่โครงการซแรย์ อทิตยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นางสาว จุฬารัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการเกษตรอทิตยาทร เชิญทุนการศึกษาประทาน ไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสมอง และ โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี อำเภอบัวเชด รวม167 ทุนพร้อมกับเชิญเงินประทาน มอบแก่ทั้งสองโรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งมอบสิ่งของประทาน จากโครงการซแรย์ อทิตยา ประกอบด้วย อุปกรณ์กีฬา , อุปกรณ์การเรียน , พันธุ์ไม้ , พันธุ์ปลา และข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 1,000 กิโลกรัมทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และทรงห่วงใยนักเรียน และสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีพระดำริให้ส่งเสริม และช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่นักเรียน ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยโครงการซแรย์ อทิตยา จัดตั้งขึ้นตามพระดำริ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาอาชีพเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ภายในมีการแบ่งพื้นเป็นโซนกิจกรรมวิชาการเกษตร ในรูปแบบฐานส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ ฐานโรงเรียนชาวนา ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานเรียนรู้ด้านหัตถกรรม และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนอกจากนี้ มีโซนโรงสีข้าวตัวอย่าง โซนจัดแสดงอาคารรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก อีกทั้งจัดสรรพื้นที่พักผ่อนและเยี่ยมชมธรรมชาติอย่างสวยงาม ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related News