พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเปิดป้ายอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อัมพรมหาเถระ

โดย panwilai_c

28 ส.ค. 2565

63 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดป้ายอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อัมพรมหาเถระ และทรงวางศิลาฤกษ์ศาลา 101 ปี สมเด็จพระญาณวชิโรดมวันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 8 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางนา ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถระ) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ประกอบด้วยหอฉัน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องพักครู และห้องพักพระภิกษุสามเณรพร้อมกันนี้ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลา 101 ปี สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณูปการของสมเด็จพระญาณวชิโรดม ที่มีต่อวัดผ่องพลอยวิริยาราม และเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนากิจ และเป็นอนุสรณ์สถานประกาศเกียรติคุณ ของสมเด็จพระญาณวชิโรดม ให้ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไปวัดผ่องพลอยวิริยาราม ประกาศจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เมื่อปี 2513 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี 2516 และเป็นสำนักสถานศึกษา สังกัดสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณร 319 รูป มีนักเรียน 242 รูป ตั้งแต่ในปีการศึกษา 2554 ถึง 2564 มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้นักธรรมตรี 678 รูป , นักธรรมโท 391 รูป , นักธรรมเอก 215 รูป รวม 1 พัน 284 รูป และมีผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จำนวนทั้งสิ้น 2 พัน 483 คน

Related News