พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระวชิรวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม

โดย parichat_p

23 ส.ค. 2565

12 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เสริมพร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ นามว่า พระวชิรวรคุณ


พระวชิรวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม อุปสมบท เมื่อปี 2550 ณ วัดธรรมมงคล โดยสอบได้นักธรรมชั้นเอก และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ ได้ศึกษาวิชา สมาธิชั้นสูงกับสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) จึงมีความรู้ข้อวัตรปฏิบัติ ทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา ด้วยเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ศึกษาพระธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2560 และรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2563Related News