พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชทานเข็มวิทยฐานะ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

โดย paweena_c

18 ส.ค. 2565

19 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 08.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน ในการพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง" (วทน.)รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรภาครัฐและเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการยุติธรรมอย่างลึกซึ้ง


ทั้งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรขนาดใหญ่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในแง่มุมของการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ ร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการองค์กร ที่สอดคล้องกับกฎหมายทุกด้าน ตลอดจนกฎกติกาสากลในทุกมิติ อีกทั้งเป็นการยกระดับธรรมาภิบาล และคุณธรรมของผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับแนวคิด และวิธีปฏิบัติด้านนิติศาสตร์ โดยมีผู้เข้าอบรม 50 คน


เวลา 09.49 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช


จากนั้น ทรงเปิดงาน "เปิดโลกคู่ขนาน...แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp" จัดขึ้น ในโอกาสครบรอบการดำเนินงานก้าวสู่ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย และเป็นการยกระดับแสตมป์ จากรูปแบบ Physical สู่การเพิ่มมูลค่าเป็นผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัลในรูปแบบ NFT Stamp ครั้งแรกของไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ซึ่งจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก เป็นการยกระดับแสตมป์ ที่ใช้ชำระเป็นค่าบริการไปรษณีย์ได้ตามมูลค่า ให้เป็นผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัล สามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการดังกล่าว ที่ประกอบด้วย 3 โซน โซนที่ 1 Majestic สยามราช จัดแสดงแสตมป์ที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่นำเทคนิคพิเศษต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ ให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น โซนที่ 2 Miracle มิติทัศน์จัดแสดงแสตมป์ที่ระลึก ที่จัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษ ในวาระต่างๆ และโซนที่ 3 Merge ศิลป์ทรัพย์ดิจิทัล ที่ผสานความคลาสสิก ของดวงแสตมป์ เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างศิลปะในรูปแบบ NFT (Non Fungible Token ) ทั้งของไทยและของต่างประเทศ


ซึ่งเปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ สำหรับแสตมป์ "คริปโทแสตมป์" ครั้งแรกของไทยชุดนี้ ได้รับการสร้างสรรค์โดยศิลปิน NFT ชั้นนำของไทย 18 คน จำนวน 5 หมื่นชิ้น ไม่ซ้ำแบบ โดยใช้เอกลักษณ์ของศิลปิน มาประกอบกับสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงกิจการไปรษณีย์ของชาติ เช่น กล่องพัสดุ ตู้ไปรษณีย์ รถขนส่งและแสตมป์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ให้มีความแตกต่างกัน ถือเป็นชิ้นเดียวในโลก ซึ่งแสตมป์ชุดนี้ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบนโลกดิจิตัลต่อไป


เวลา 17.12 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสารีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี


จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 166 (2/2565) ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ซึ่งมีระเบียบวาระ อาทิ รายงานความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ 100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี 2561 - 2565 


โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีศูนย์กลางการผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ


ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ อันยังประโยชน์ต่อผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานกรรมการ

Related News