พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแก่รพ.สงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง

โดย parichat_p

10 ส.ค. 2565

11 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชิญภัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์อาพาธ จำนวน 130 รูป และเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


ทั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่อาพาธ และทรงให้ความสำคัญ ต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎร รวมถึงพระสงฆ์ที่อาพาธ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

Related News