พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์ฝนหลวง จ.เพชรบุรี

โดย paweena_c

8 ส.ค. 2565

13 views

องคมนตรี เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน จังหวัดเพชรบุรี และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดสร้างขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนด้านการปฏิบัติการฝนหลวงแบบครบวงจรตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ที่ได้พระราชทาน "ตำราฝนหลวงพระราชทาน" ให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากวิกฤติภัยแล้งจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศฯ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน รวมถึงอาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารสูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอยโดมแก้ว มีจุดชมวิว 360 องศา ซึ่งจะจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากนั้น องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อโครงการพระราชดำริฝนหลวง ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริฝนหลวงใน 2 เหตุการณ์สำคัญโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักในการวิจัย ค้นคว้าทดลอง การปฏิบัติการฝนหลวงมาตั้งแต่ปี 2512 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจดังกล่าว และในปี 2544 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ทรงบรรยายและสาธิตการทำฝนหลวงให้แก่นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมRelated News