พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

โดย paweena_c

4 ส.ค. 2565

34 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 14.15 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายธานินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาบริษัท ทรัพย์ยั่งยืน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัย เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทาน "ทุนเล่าเรียนหลวง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษานามพระราชทาน "ลุ่มน้ำโขงพิจัย" ประจำปีการศึกษา 2564


ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยรองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นางสาวธมลพรรณ เหล่าเจริญสุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์เปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท สหรัฐอเมริกา


2. นางสาวปุญญมณี แหยมเกตุ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย เท็กซัสเอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา


ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ นายพงศกร คุณาสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขาอนุกรม วิธานพืช ณ วิทยาลัยทรินิตี้ดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในโอกาสนี้ ครอบครัวนายพงศกร ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย


พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหาร สำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการพิจารณาทุน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยRelated News