พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.เทคโนฯศรีวิชัย ปีการศึกษา 2562

โดย paweena_c

25 ก.ค. 2565

1.6K views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562


วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 54 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562


โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 5 คน , บัณฑิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น รับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม 22 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้ง 6 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสงขลา , วิทยาลัยรัตภูมิ , วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ , วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ , วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม และวิทยาเขตตรัง รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2 พัน 578 คน


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "การศึกษานั้น คือรากฐานสำคัญของชีวิต เพราะทำให้คนเรามีความรู้ในหลักวิชา มีความรู้คิดพิจารณา มีคุณธรรมความประพฤติที่ดี และมีความสามารถที่จะนำคุณสมบัติทั้งปวงนี้ ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เช่นบัณฑิตทั้งหลาย


นับว่าได้เสริมสร้างรากฐานของชีวิตมาด้วยดีแล้ว จึงควรจะได้พัฒนา ให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง ในด้านลึก ได้แก่การศึกษาค้นคว้าในวิชาเฉพาะของแต่ละคน ให้ยิ่งลึกซึ้งแตกฉาน และฝึกฝนปฏิบัติจนคล่องแคล่วชำนาญ ส่วนในด้านกว้าง ได้แก่การศึกษาเรียนรู้วิทยาการสาขาอื่น ๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและสถานการณ์ต่าง ๆ จะได้สามารถนำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่น ๆ ได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้องเหมาะสม


ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบ้านเมือง หากบัณฑิตตั้งใจพัฒนาความรู้ดังที่กล่าว แล้วนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับทุกคนทุกฝ่าย ด้วยความอุตสาหะอดทนแล้ว ประโยชน์และความเจริญมั่นคงก็จะบังเกิดขึ้น ทั้งแก่บัณฑิตเอง และแก่ชาติบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์"


Related News