พระราชสำนัก

ในหลวง และพระราชินี เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

โดย paweena_c

15 ก.ค. 2565

14 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565วานนี้ เวลา 19.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน ธูปเทียนแพ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ


จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระรูป สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์


จากนั้น เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วเสด็จลงจากฐานชุกชี


ต่อจากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชา พระพุทธชินสีห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงถวายพุ่มเทียน และธูปเทียนแพแด่ พระธรรมวชิรญาณ รักษาการเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร


จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ เสด็จเข้าภายในคูหาพระเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุวันเข้าพรรษา หรือ เทศกาลเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญวันหนึ่ง โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ตามพระบัญญัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้พระสงฆ์ หยุดพักการจาริกธุดงค์ และกำหนดให้อยู่ปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัย ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน พุทธศาสนิกชนจึงถือโอกาสนี้ บำเพ็ญกุศล ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล พร้อมทั้ง นำเครื่องสักการะบูชา เช่น เทียนพรรษาและสิ่งของบริวาร ไปถวายแด่พระภิกษุ นับเป็นประเพณีสืบมาจนปัจจุบัน


อนึ่งค่ำวานนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ และเครื่องราชสักการะ แล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ณ ปูชนียสถานต่างๆ ถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่ตำหนัก และถวายพุ่มแด่ พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


Related News