พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นปธ.ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย รร.จปร.

โดย panwilai_c

10 ก.ค. 2565

24 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 10.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2565ทั้งนี้ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม ที่คนไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู-กตเวทิตา แด่บูรพาจารย์ และครูบา - อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ความสามารถในการศึกษาดนตรีไทย และยังก่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี การจัดงานครั้งนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับความร่วมมือ จากชมรมดนตรีไทย ของโรงเรียนทหาร-ตำรวจ และสถานศึกษา ในพื้นที่ใกล้เคียงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดรายงานพระองค์ เข้ารับราชการ ณ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 และในวันนั้น ทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็น "ทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย" และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า"ด้วย นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์พิเศษนอกจากภารกิจการทรงสอนในแขนงวิชาทางด้านวิชาประวัติศาสตร์แล้ว ยังทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อย สร้างความปลาบปลื้มปิติ แก่วงดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงเล็งเห็นว่าจะเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้การฝึกหัด การบรรเลงดนตรีไทยให้กับนักเรียนนายร้อย ซึ่งนับได้ว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยอย่างแท้จริงเวลา 17.28 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นายบรรสาน บุนนาค ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 สิริอายุ 62 ปีนายบรรสาน บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2502 เป็นบุตรของพลเอกบรรจบ กับคุณหญิงอรนุช บุนนาค สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านนโยบายและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา จากนั้น เข้ารับราชการเมื่อปี 2526 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2527 ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 3 สำนักงานอาเชียนแห่งประเทศไทย และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี , อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน , อธิบดี กรมพิธีการทูต , เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายบรรสาน เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน ทั้งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี โอบอ้อมอารี มีน้ำใจ เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลที่พบเห็น ทั้งเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติเสมอมา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางยุพดี บุนนาค มีบุตร-ธิดา 2 คน

Related News