พระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์

โดย parichat_p

6 ก.ค. 2565

22 views

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์


วันนี้ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของส่วน ราชการ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรกรณีที่อาจเกิดภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน


โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 1,650 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 และคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำประมาณ 3,940 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 5


ขณะที่กรมอตุนิยมวิทยา คาดกาณ์ว่าในเดือนกันยายน อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าเกณฑ์ปกติประมาณร้อยละ 10 จึงควรระมัดระวังอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำหลากในบางพื้นที่


โดยที่ประชุมเห็นควร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนแผนการระบายน้ำ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนตลอดช่วงฤดูฝนนี้ได้ และมีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอ ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคง จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมและแผนรองรับกรณีเกิดอุทกภัย ให้สามารถเข้าช่วยเหลือ ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก และจัดเตรียมเครื่องมือในการเร่งรัดการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย