พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

โดย parichat_p

5 ก.ค. 2565

18 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา


วันนี้เวลา 14.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ ที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรที่คำนึงถึงความต้องการจำเป็นพิเศษ และความหลากหลายของผู้เรียนอันเนื่องมาจากความพิการที่ซ้ำซ้อน


โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรการสาธิต ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับคนตาบอด มีห้องสมุดออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนในสถานศึกษา สังกัดของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าสืบค้น และมีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ของมูลนิธิฯ จัดหานวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คนตาบอดได้ใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


เช่น การเรียนอักษรเบรลล์แบบออนไลน์ ผ่าน application บนโทรศัพท์มือถือ , การอ่านหนังสือ ที่สแกนผ่านกล้อง เป็นหนังสือเสียง แปลเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ได้มากถึง 60 ภาษา , การใช้นวัตกรรมหุ่นจำลองแบบ 3 มิติ ให้คนตาบอด ได้สัมผัสเพื่อสร้างทักษะทางศิลปะ


นอกจากนี้ ยังทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ในสังกัดของมูลนิธิฯ เช่น การสาธิตทำผ้ามัดย้อม ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก , "บ้านรื่นสุข" ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาศักยภาพ เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเองและมีความสุข , การทำสวนเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี


ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา มีนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน 81 คน ครูและผู้ดูแล 37 คน กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็น สำหรับการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน ทำกายภาพบำบัด ดนตรีบำบัด ฝึกอาชีพ และฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม การเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลังจบการศึกษา

Related News