พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ ผ้าไตร เครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

โดย panisa_p

1 ก.ค. 2565

18 views

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร เครื่องยศสมณศักดิ์ และสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ซึ่งมีพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระเทพมงคลญาณ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราภรณ์ สุนทรวิสุทธิญาณ สีลาจารวิมล โสภณธรรมธาดา วิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


พระพรหมวชิราภรณ์ มีนามเดิมว่าสนธิ์ คำมั่น เกิดเมื่อปี 2477 ที่จังหวัดยโสธร บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร และมีโอกาสได้ศึกษาธรรม กับพระอาจารย์สายกัมมัฎฐานหลายท่าน จึงเกิดความชำนาญ ในด้านการจัดทำบริขาร โดยเป็นทั้งครูสอนพระปริยัติธรรม แสดงธรรมอบรมประชาชน และสอนกัมมัฎฐาน นับเป็นพระเถระที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ สร้างวัดป่าภูปัง จังหวัดอุบลราชธานี , สร้างหอผู้ป่วยใน"เทพมงคลญาณ" โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งยังได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


และที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายที่หน้าหีบศพ พระราชมงคลวชิรคุณ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระครูโสภิตธรรมานุศาสก์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระราชมงคลวชิรคุณ วิบูลธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี


พระราชมงคลวชิรคุณ เกิดเมื่อปี 2462 ที่จังหวัดขอนแก่น บรรพชาในปี 2480 ที่วัดบัวระพา จังหวัดขอนแก่น และอุปสมบทเมื่อปี 2486 สำเร็จการศึกษา จากสำนักเรียนวัดมหาธาตุ และวิชาโหราศาสตร์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมตรวจนักธรรมสนามหลวง ซึ่งได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ตั้งแต่ปี 2529 พระราชมงคลวชิรคุณ ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 สิริอายุ 103 ปี พรรษา 79