พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง-พระราชินี

โดย parichat_p

29 มิ.ย. 2565

34 views

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม


วันนี้ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้น มีการมอบประกาศนียบัตรและต้นไม้ แก่ผู้แทนเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯ ส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์


กิจกรรมครั้งนี้สอดรับกับนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอย ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกป่าในแบบวนเกษตร เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการสร้างพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับประเทศ มีเป้าหมายใน 4 พื้นที่


ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน จังหวัดเชียงราย


ในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน ที่ส่งเสริมการปลูกผัก ไม้ผล ไม้ดอก เฟิน และพืชเมืองหนาว แก่เกษตรกร ทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย ดำเนินการในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 5 หย่อมบ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขารวม 1 พัน 234 ครัวเรือน มีผลผลิตหลัก อาทิ เฟินหนัง เฟินเขากวาง อาโวคาโด ไม้ดอกชนิดต่างๆ


พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการขยะ ของนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา นิทรรศการแสดงวิถีธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าลาหู่แซแล เยาวชนบ้านห้วยม่วง รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์กัญชง

Related News