พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร เครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ

โดย parichat_p

29 มิ.ย. 2565

83 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร เครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร และสมณศักดิ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิรเวที ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม พระธรรมธัชมุนี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า "พระพรหมวชิรเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" สถิต ณ วัดปทุมวนาราม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


พระพรหมวชิรเวที มีนามเดิมว่า อมร มลาวรรณ เกิดเมื่อปี 2483 ที่จังหวัดยโสธร บรรพชาเมื่ออายุ 13 ปี ที่วัดทุ่งสวนตาล และศึกษาหาความรู้ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และลาสิกขาไปบรรพชาใหม่ ที่วัดปทุมวนาราม จากนั้นได้อุปสมบท โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฎกษัตริยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรม


จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ฮินดู ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอายุ 82 ปี พรรษา 61 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม , เจ้าสำนักปฎิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร , กรรมการมหาเถรสมาคม และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)


และที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมวชิรสุธี


ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานราชทินนาม พระธรรมบัณฑิต เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า "พระพรหมวชิรสุธี สีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธคุณาลังการ ธรรมทานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


พระพรหมวชิรสุธี นามเดิมว่า อภิพล บุญส่ง เกิดเมื่อปี 2480 ที่จังหวัดนครปฐม หลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้บรรพชาที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบท เมื่อปี 2500 มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 5 ประโยค


ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และได้รับพระบัญชา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นับเป็นพระนักปกครองที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ดำเนินกิจกรรม เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวินัยสุนทร ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ นามว่า "พระเทพวชิรสุนทร สังวรสีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี " มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป


พระเทพวชิรสุนทร นามเดิมว่า ธงชัย เกียรติการุณ เกิดเมื่อปี 2491 ที่จังหวัดนครสวรรค์ อุปสมทบ เมื่อปี 2524 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และเจ้าคณะแขวงปทุมวัน ที่ผ่านมา ได้สนองงานในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พัฒนาวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี,


วัดสันติคีรีญาณสังวราราม จังหวัดเชียงราย และสร้างวัดทีปธรรมมาราม นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้ง เป็นพระธรรมทูต ณ วัดธรรมาภิรมย์ ประเทศฝรั่งเศส , วัดนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา และเป็นกรรมการสานโครงการบวร ทำกิจกรรมส่งเสริมชาวบ้าน และชุมชน ในเขตห้วยขวาง

Related News