พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ภาคใต้

โดย parichat_p

23 มิ.ย. 2565

15 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 (วัดฉัททันต์สนาน) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 244 คน มีการจัดการศึกษา ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีการอนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้สำเนียงตากใบ (เจ๊ะเห) ให้คงอยู่


จากนั้น องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 483 คน มีการจัดการเรียนการสอน ควบคู่หลักสูตรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ หลักสูตรการศึกษาเพื่อการทำงาน , หลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย เนื่องจากใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร จึงสอนเสริมนอกเวลาเรียน


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 อำเภอบาเจาะ เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งแบบอยู่ประจำและไปกลับ มีนักเรียน 176 คน ด้านทักษะอาชีพ มีการสอนแปรรูปอาหาร และทำผ้ามัดย้อม ในปีการศึกษา 2565 ได้เปิดรายวิชาอารยเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก


สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อำเภอบาเจาะ เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 118 คน มีการจัดตลาดนัดวิชาการ ในชั่วโมงกิจกรรม โดยจัดแสดงสื่อการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงาน


และที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 586 คน แบบอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ทำวิจัยในชั้นเรียน ด้านทักษะอาชีพ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกผักไร้ดิน และเพาะเห็ด , งานซ่อมจักรยานยนต์ , งานกราฟิกดีไซน์ และตัดต่อวีดีโอ

Related News