พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 ของคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส

โดย parichat_p

21 มิ.ย. 2565

19 views

ประธานองคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 ของคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส


วันนี้ ที่ห้องประชุม ทำเนียบองคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 ของคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ร่วมประชุม มีระเบียบวาระ


อาทิ รายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยต่าง ๆ ในมูลนิธิพระดาบส ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 , การส่งคืนพื้นที่มูลนิธิพระดาบส ฝั่งสามเสน , การแก้ไขที่ตั้งมูลนิธิพระดาบสในตราสารมูลนิธิพระดาบส , พิจารณางบดุลประจำปี 2564 , แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 , การจัดกิจกรรม เพื่อหาทุนประจำปี 2565


โรงเรียนพระดาบส เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต แก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับ ประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี ใน 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างเชื่อม , ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ , ช่างไม้เครื่องเรือน , การเกษตรพอเพียง และเคหบริบาล มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 2,609 คน

Related News