พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร

โดย kodchaporn_j

13 มิ.ย. 2565

41 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครวันนี้ เวลา 13.24 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พิมพ์ ธัมมธรมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 จำนวน 572 รูปเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 โดยเป็นการสอบที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ซึ่งทรงทำนุบำรุงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ในแต่ละปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนิน หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ ไปทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ก่อนวันวิสาขบูชา 1 วัน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค จะจัดขึ้นในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆ โดยมีพระบรมราชานุญาต ถวายสมเด็จพระสังฆราช ให้เสด็จทรงเป็นประธานนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค 1 และประโยค 2 จำนวน 405 รูป ในการนี้ ได้ประทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรด้วย

Related News