พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชา การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โดย panwilai_c

12 มิ.ย. 2565

40 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชา การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2565วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 40 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พุทธศักราช 2565 ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ก้าวผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพดี: Healthy Active Living Beyond Covid"โอกาสนี้พระราชทานรางวัล Princess Health Award แก่บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิดชูเกียรติในการเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นเลิศ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนนโยบาย และกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างแรงจูงใจ ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคลากรภาคีเครือข่ายทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ และสร้างกระแสสังคม ให้เกิดความตระหนักรู้ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งในรูปแบบผสมผสาน on-site และ online ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้

Related News