พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์

โดย panwilai_c

11 มิ.ย. 2565

24 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์วันนี้ เวลา 14.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา ประธานพระอุโบสถจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จากนั้นทรงพระดำเนินไปเรือนฤทัยสวรรค์ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานของที่ระลึกแก่ประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จำนวน 13 ราย และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในงานเทศน์มหาชาติ ในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ นิทรรศการพรรณไม้ สัตว์ป่า และพืชผักผลไม้ในป่าหิมพานต์ , นิทรรศการประเพณีทางศาสนาของจังหวัด เช่น การกวนกระยาสารท ของชุมชนวัดใหม่บางปืน , การตักบาตรขนมครก ของชุมชนวัดแก่นจันทร์เจริญ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านต่าง ๆ เช่น บทพระราชนิพนธ์ "รัก" ซึ่งพระบามทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงสำหรับกลอนสุภาพ 3 บท ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ขณะทรงมีพระชนมพรรษา 12 พรรษาจากนั้น ทรงพระดำเนินไปภายในเรือนอาวุธสร้าง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิธ พระครูโสภิตวชิรธรรม วัดหนองไม้เหลือง จังหวัดเพชรบุรี แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์หิมพานต์" ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยทรงมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจ และบำรุงขวัญอาณาประชาราษฎร์ ที่ผ่านความทุกข์ยากจากภาวะสงครามมายาวนาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งซ่อมหนังสือมหาชาติคำหลวง ซึ่งเป็นหนังสือสวดในวาระสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในกัณฑ์ที่สูญหายไปขึ้นใหม่ 6 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์หิมพานต์ , ทานกัณฑ์ , จุลพน , มัทรี , สักกบรรพ , และฉกษัตริย์ ทำให้หนังสือมหาชาติคำหลวงครบสมบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์มาจนถึงทุกวันนี้และนิทรรศการเรื่องการเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดชีวิตของพระเวสสันดร ผู้มีความโอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ ในฐานะพระโพธิสัตว์ เชื่อกันว่า ถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะ จะได้รับผลดีถึง 3 ชั้น คือ ชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็น ดังเช่นอริยะชนเพราะมีธรรมะรักษา , ครั้นแตกกายทำลายขันธ์ จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า และจะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตตรัยในอนาคตโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ "กัณฑ์หิมพานต์"และมูลนิธิฯ จะจัดงานต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาจนครบ 13 กัณฑ์โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงชุด "หิมพานต์สราญเกษม" ประกอบการเทศน์มหาชาติ "กัณฑ์หิมพานต์" ในช่วงแรกของการแสดงได้นำระบำกุญชรเกษม ซึ่งกล่าวถึงช้างสิบตระกูลมาระบำอำนวยพร และในช่วงท้ายเป็นการจับระบำของเหล่ากินราและกินรีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Related News