พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปยังหอประชุมรร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจ

โดย parichat_p

9 มิ.ย. 2565

28 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้


วันนี้ เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจ


ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการ เป็นอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2523 ทรงทุ่มเท และทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะงานบริหารจัดการ และการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์ รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนนายร้อย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนนักเรียนนายร้อยเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัล การศึกษาทางวิชาการ และเหรียญรางวัลการศึกษา ทางวิชาทหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลการศึกษาทางวิชาการ และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร รวม 581 นาย


ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยในปีการศึกษา 2565 ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 และ วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 แม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้ว ยังทรงรับเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ และทรงนำนักเรียนนายร้อย ไปทัศนศึกษาดูงาน เสริมสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ


โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย ถึงการศึกษา ที่จะต้องนำไปศึกษาต่อ ด้วยการสังเกตุ คิด พิจารณาสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญของนักเรียนนายร้อย คือการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และในปัจจุบันยังมีส่วนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการจัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ช่วยให้ประชาชนได้มีกินมีใช้ รวมถึงภารกิจที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม


เวลา 15.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนาม "อานันทมหิดล" มีความหมายว่า เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 สิริพระชนมายุ 21 พรรษา อยู่ในสิริราชสมบัตินาน 12 ปี


จากนั้นเวลา 15.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าอาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ , นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 เผ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินสมทบ "มูลนิธิอานันทมหิดล"


ในการนี้ ได้พระราชทานเงินสมทบทุน "มูลนิธิอานันทมหิดล" แก่คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วพระราชทาน พระราชวโรกาสให้ ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 และประจำปี 2565


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งกองทุนอานันทมหิดลขึ้น ในปี 2498 เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ ในพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระราชดำริ ที่จะพระราชทานทุน ให้นักศึกษา ผู้มีความสามารถยอดเยี่ยม ได้ศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุด เพื่อนำความรู้ มาพัฒนาประเทศชาติ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หลังจากนั้น ได้จัดตั้งขึ้นเป็น มูลนิธิอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2502

Related News