พระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

โดย kodchaporn_j

6 มิ.ย. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันสุดท้ายวันนี้ เวลา 17.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ, สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 รวม 3,536 คนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต แก่นักศึกษาและประชาชน โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน จัดโครงการและกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และอาชีพ ทั้งยังได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และกองทุนต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2564 จำนวน 150 โครงการ เป็นทุนวิจัยประเภททางไกลและวิจัยวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้มีการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรการโควิด-19 เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ปรับแผนการศึกษาเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ แผนการเรียน ก1 ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชา หรือการทำกิจกรรมการเรียนการสอนใน e-learnning , แผนการเรียนรู้ ก2 ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชา ร่วมกับการเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริม เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาโดยเน้นการสอนแบบติวตามหน่วยการสอน ทั้งแบบเผชิญหน้า และการสอนแบบเสมือนจริงแบบใช้เทคโนโลยี และแผนการเรียนรู้ ก3 ศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารการสอนชุดวิชา ร่วมกับการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทำกิจกรรม ทั้งการสอนแบบเผชิญหน้าและการสอนแบบเสมือนจริง แบบใช้เทคโนโลยีนอกจากนี้ ยังนำนวัตกรรมการจัดสอบออนไลน์มาใช้ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จัดสอบสำเร็จไปแล้วไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง ทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการสอบและประเมินผล ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

Related News