พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตร ที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2561-2562 วันแรก

โดย panwilai_c

4 มิ.ย. 2565

13 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 46 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 เป็นวันแรกโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ความว่า "การสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความผาสุกมั่นคงนั้น เป็นหน้าที่ของทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ย่อมต้องมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่นี้เป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน และร่วมมือร่วมความคิดกับทุกคนทุกฝ่ายในการดูแล ปกป้อง และพัฒนาสังคมอย่างจริงจังแล้ว สังคมและชาติบ้านเมืองของเรา ก็จะมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคนได้ ด้วยความร่มเย็นเป็นปรกติสุข"จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ , สาขาวิชานิเทศศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 พัน 560 คน

Related News