พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เฝ้าฯ

โดย parichat_p

2 มิ.ย. 2565

32 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้


วันนี้ เวลา 08.58 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารธนาคาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สนับสนุนการศึกษาและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์


2. นายสุเทพ เตชพาหพงษ์ พร้อมครอบครัว "เตชพาหพงษ์" เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์


3. นางสาวดวงเดือน เจริญจิตต์กุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะสุดท้าย และสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในการสนับสนุนการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก


พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565


นางกัญญพร เกียรติกุลกำจร ผู้จัดการแผนกทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2563 - 2564 ในระดับประถมศึกษา อายุ 6 - 9 ปี ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ และในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


นายประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน


โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งนำ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีผลงานรางวัล ระดับอาเซี่ยนและนานาชาติ รางวัลระดับประเทศ และคณะกรรมการ คัดเลือกและประเมินนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ ด้านอาชีวศึกษาที่ทำงานต่อเนื่อง 3 ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา และเข็มที่ระลึก และในโอกาสนี้ คณะกรรมการสมาคม ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารสมาคม ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


จากนั้น เวลา 09.29 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดที่ 24 (ปี 2563 - 2564) และคณะที่ปรึกษาสมาคม ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ 25 (ปี 2565 - 2566) เฝ้าทูลละอองพระบาท


ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และเข้ารับหน้าที่ใหม่ กับ นำนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ ดีเด่น ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำ และผู้สนับสนุนการจัดงานของสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก- ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สถิตย์ สิริสิงห รองประธานคณะกรรมการ มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นำ นางสาวธนัชพร จินดานิล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการถ่ายภาพทางการแพทย์ขั้นสูง และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ เมืองเลอเวิน ราชอาณาจักรเบลเยียม- จากนั้น เวลา 10.40 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นางสีจัน วิพาวัน ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล- เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร สภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด และผู้แทนภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว จำนวน 12 ราย พระราชทานเกียรติบัตร การแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและเข็มกลัดพระนามาภิไธย "สธ" แก่นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี- จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย , การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รวมทั้งการดำเนินการ ของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ของสภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย , โครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา ตลอดจนระเบียบวาระอื่น ๆ

Related News