พระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

โดย kodchaporn_j

29 พ.ค. 2565

10 views

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรีวันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานการเรียนการสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาโดยเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีนักเรียน 570 คน การจัดการเรียนการสอน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา มีนายประเวศ ทั่งจันทร์แดง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Related News