พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รร.กัลยาณิวัฒนา 1 และ รร.ราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก

โดย kodchaporn_j

27 พ.ค. 2565

27 views

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยแจกใบงาน แบบฝึกหัด เอกสารความรู้ และนัดหมายให้นักเรียนมารับในจุดที่ปลอดภัย ปัจจุบัน เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 178 คน ขณะนี้โรงเรียนประสบปัญหา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ และขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคไม่เพียงพอจากนั้น องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน และความก้าวหน้าด้านการศึกษา รวมถึงโครงการศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐฏิจพอเพียง ซึ่งในปีการศึกษา 2565 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,070 คน โรงเรียนเน้นส่งเสริมวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งองคมนตรี ยังได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน แปลงเกษตร โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และโครงการโคกหนองนา พร้อมทั้งให้กำลังใจให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำความรู้ความสามารถไปประกอบเป็นอาชีพ เป็นกำลังหลักของครอบครัว และเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป

Related News