พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ

โดย kodchaporn_j

24 พ.ค. 2565

37 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์"ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษาในปี 2565 และเป็นปีครบรอบ 42 ปี ที่ทรงสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่โครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากพระดำริ ดำเนินงานครบรอบปีที่ 30โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการจัดทำนวัตกรรมคลังข้อมูลดิจิทัล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า "หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์" และทรงสนับสนุนทุนส่วนพระองค์ ในการจัดเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศตั้งแต่ปี 2535อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว สู่สาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ยังเป็นสถานที่รวบรวม และเผยแพร่เอกสารจากหอจดหมายเหตุจากทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นอันมีคุณค่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยทรงสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ครูอาจารย์ ในสาขาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการ ที่เข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณ ในการค้นคว้าวิจัย นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบของการค้นคว้า รวบรวม และจัดเก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ที่สามารถนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ให้มีความสมบูรณ์ และทันสมัยยิ่งขึ้น ผู้สนใจเข้าชมได้ในลิงค์ https://archives.nrct.go.th/archives-histdept/เวลา 15.07 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่าย พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้1. พระครูปลัดวรศักดิ์ เพชรเกิด (รุจิธมฺโม) ที่ปรึกษาศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี2. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี3. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี4. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี5. พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี6. คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิชีวิติใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี7. พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี8. นายแพทย์ปราโมทย์ ชูดำ ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยจังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี9. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ จิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี10. นางกนกกร ใช้ธูปทอง ประธานหมู่บ้านโชคชัย 4 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี11. นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้จัดการห้างทองสุพัตรา จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี12. นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

แท็กที่เกี่ยวข้อง