พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานจุดเทียนรุ่ง ที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

โดย kodchaporn_j

23 พ.ค. 2565

6 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานจุดเทียนรุ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าค่ำวันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานจุดเทียนรุ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า หรือวันวันอัฏฐมีบูชา จากนั้น ทรงเป็นประธานในการสวดคาถาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา โดยคณะสงฆ์ 13 กัณฑ์ อาทิ ปกิณณกกถา , อเสวนากถา , ปฏิรูปเทสาทิกถา , คารวาทิกถา และ ขันตยาทิกถาทั้งนี้ วันอัฏฐมีบูชา นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันควรแสดงธรรมสังเวช การเห็นความแตกดับของสังขาร และระลึกถึงพระพุทธคุณ

Related News